Finzicht Website Disclaimer

Disclaimer / aansprakelijkheid

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de Finzicht website met de grootste zorg is samengesteld en continue wordt gecontroleerd en onderhouden, kan Finzicht niet garanderen, dat die informatie te allen tijde volledig en juist is. Finzicht zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, voor eventuele schade of kosten van een bezoeker, hoe dan ook genaamd, voortvloeiend uit en / of samenhangend met het bezoeken van de Finzicht website en/of het gebruikmaken van de informatie, die deze website biedt

Privacy Bescherming

Door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens op de Finzicht website gaat de bezoeker akkoord, dat deze gegevens tijdelijk worden opgeslagen in één of meer databases. De desbetreffende databases behoren uitsluitend tot de Finzicht organisatie en zijn niet voor derden toegankelijk. Links, koppeling met- en verwijzing naar sites van derden

De website van Finzicht bevat links en verwijzingen naar andere websites.

Wanneer er een koppeling is naar een website van derden, is deze uitsluitend geboden uit gebruikersgemak. Finzicht heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze gekoppelde sites.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finzicht is het niet toegestaan om een koppeling naar deze site te maken.

Wet- en regelgeving

Deze website en alle andere uitingen van Finzicht worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000 (Stbl 2000.302, in werking getreden 1 september 2001). Finzicht is gevestigd binnen het Arrondissement Haarlem, onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.

Intellectuele eigendom

Finzicht is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn toepasselijk. Het reprorecht wordt voorbehouden. Finzicht treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.

Finzicht staat als merknaam geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder inschrijfnummer 729557

× WhatsApp